Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Решением наблюдательного совета кредитного союза «Ля Риба» от 10 марта 2013 года установлен срок проведения очередного общего собрания членов кредитного союза по итогам работы за 2012 год, 19 мая 2013 года, который будет проведен по адресу г. Симферополь Евпаторийское шоссе 53. Общее собрание будет начато в 10 часов, регистрация присутствующих начнется в 9 часов. Наблюдательным советом одобрен следующий проект повестки дня:

1. Заслушивание и утверждение отчета наблюдательного совета КС «Ля Риба»;
2. Заслушивание и утверждение отчета кредитного комитета КС «Ля Риба»;
3. Заслушивание и утверждение отчета правления КС «Ля Риба»; 
4. Заслушивание и утверждение вывода ревизионной комиссии КС «Ля Риба»;
5. Заслушивания аудиторского вывода, которым подтверждена годовая отчетность КС «Ля Риба» (за 2012 год) и утверждение годовой отчетности и результатов деятельности КС «Ля Риба» за 2012 год;
6. Об образовании в составе кредитного союза структурного подразделения для проведения внутреннего аудита (контроля).
7. Утверждение изменений к положению о ревизионной комиссии кредитного союза "Ля Ріба" ; 
8. Определение независимого аудитора(аудиторской фирмы) для подтверждения достоверности и полноты годовой отчетности КС "Ля Риба" за 2013 финансовый год; 
9. Ознакомление с бюджетом на 2013 финансовый год;
10. Распределение нераспределенного дохода, который остался в распоряжении КС «Ля Риба» по итогам 2012 финансового года ; 
11. Разное.

Предложения от членов кредитного союза по повестке дня принимаются за 15 дней до проведения общего собрания членов кредитного союза «Ля Риба».

Наблюдательный совет кредитного союза «Ля Риба»
Дата створення - 17.05.2008 р.
Дата державної реєстрації - 10 липня 2008 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 889 від 27 листопад  2008 року.
Голова правління – Аблямітов Юнус Якубович
Головний бухгалтер – Юнусова Аділе Едемівна
Адреса: 95006, АР Крим, м. Сімферополь, Євпаторійського шосе, буд.53, оф 3
Тел/факс:  (0652561-633
Тел.: (0652561-633
Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудитора Румянцева Л.С. (свідоцтво Держфінпослуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серія А №001792 від 17.03.2011 року. № 131)  аудиторської компанії ПП „ Кримськая аудиторська служба”, свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності  № 2401 від 31.03.2001, дія якого рішенням АПУ № 100 від 31.03.2001 р. рішенням АПУ № 227/3  від 27.01.2011р.
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України